Home

Naša zgodba

Zadnjih 30 let ... od ALBA do SBLI

Naša zgodba

Nekoč je bila…

Zgodovina poklicnega usposabljanja o 5 bioloških zakonih (5LB) in Integriranih Bio- Logičnih znanosti (SBLI), kot je predstavljena danes, je posledica dolgotrajnega procesa artikulirane realizacije s pomočjo študij in raziskav ter spoštljivega širjenja znanja in pomembnih posledic, ki jih vse to prinaša s seboj.  Zaradi tega je bilo to znanje večkrat dopolnjeno in preoblikovano ne zgolj z namenom osveščanja , temveč tudi podpore ljudi v težavah.

Mark Pfister, ki se je seznanil z ugotovitvami dr. Hamerja leta 1989, se je 9 let posvetil odgovornemu preverjanju pravilnosti in uporabnosti 5LB, preden je pričel z razširjanjem znanja na javnih konferencah. To znanje ima namreč globok vpliv na zavedanje in življenje ljudi. Šele po tem dolgem obdobju empiričnega preverjanja z neposrednimi izkušnjami o korektnosti 5LB, se je zavezal, da bo razširjal znanje v Italiji z organizacijo konferenc, osnovnih in naprednih seminarjev ter prevajanju številnih knjig dr. Hamerja v italijanščini. Glavno vodilo je bilo in še vedno je želja, da to znanje postane skupna blaginja človeštva, nosilec miru in v dostopno vsem.

Prvi tečaj 5LB, ki je potekal v Orio Canavese leta 1998, je bil sestavljen iz dveh vikendov s ciljem širjenja osnovnih znanj. Vendar pa je že od vsega začetka jasno, da mora biti to javno širjenje znanja pospremljeno z ustreznim usposabljanjem zdravstvenih delavcev. Dejansko so ljudje-laiki, ki so se naučili nekaj o osnovnih zakonitosti 5LB in jih tudi preverili v praksi s pozitivnim izzidom svojih enostavnejših simptomov prišli do potrebe, da bi jih pri resnejših težavah spremlali ustrezno izobraženi strokovnjaki – terapevti oz. zdravniki.

Prvi korak v tej smeri je bila organizacija seminarjev za zdravnike in zdravstvene delavce, neposredno z dr. Hamerjem, v društvu Alba (CN) leta 1998 in v Pettenascu (jezero  d'Orta) leta 1999. Med zadnjim seminarjem, je bila predstavljena prva različica znanstvene tabele korelacij med psiho, možgani in organi, ki jo je prevedel Mark Pfister v italijanski jezik.

Od let 2000 seminarji postanejo 4 dnevni. Istočasno se pojavi povpraševanje po poglabljanju znanja: prične se z izvedbo prvega nadgrajenega programa, ki sestoji iz 4 modulov po 4 dn, ki je specifično namenjen strokovnjakom iz področja zdravja. Leta 2002 se nadgrajeni izobraževalni program zaključi z zaključnim izpitom.  

9. januarja 2003 je Mark Pfister skupaj s prvimi 27 študenti, ki so opravili zaključni izpit iz nadgrajenega izobraževanja, ustanovil združenje A.L.B.A. (Združenje za klinično aplikacijo bioloških zakonov). Od takrat je bil namen ustvariti mrežo usposobljenih operaterjev, ki bi v skladu s 5LB lahko delovali v sinergiji za dobrobit bolnikov.

Po nekaj letih pa smo se pričeli zavedati, da ta formula tudi ni zadostna: čas študija je bil prekratek,da bi lahko tisti, ki se postavijo v vlogo terapevta, to znanje uporabili z upoštevanjem vzroka in na strokoven način. Poleg tega je bilo potrebno pričeti razločevati med pričakovanji in trudom tistih, ki se želijo zgolj osvestiti o 5LB in med strokovnjaki, ki želijo to znanje klinično aplicirati. Na ta način se študij diferencira na različne nivoje in zahtevnost.

V tem smslu se prične z izvajanjem različnih seminarjev: Uvodni seminarji, ki trajajo 1 dan, osnovni seminar, ki traja 4 dni in poglobljeni seminarji, odprti vsem, ki so z vsakim modulom ožje usmerjeni in so na koncu omogočali soočanje z lažjimi oblikami simptomatik. Za strokovnjake –zdravstvene delavce, pa se od leta 2005 izvaja dvoletno izobraževanje za aplikacijo 5LB.

Kontinuirano izobraževanje, ki se je pričelo z obravnavo klientov v obliki  klinične prakse je s časom preraslo v organizirano supervizijo in klinično učenje namenjeno strokovnjakom,ki so zaključili izobraževalni program in so na ta način pridobili Master naslov.

V 9. Letih delovanja društva ALBA smo imeli možnost organizirati pomembne iniciative, kot je bilo 5 simpozijev (med katerimi zadnje dva mednarodna) na visokem profesionalnem nivoju. Na teh kongresih so dobro izurjeni strokovnjaki predstavili več kot 50 kliničnih primerov podkrepljenih z video maerjalom in intervjuji oseb, ki so zahvaljujoč se 5LB lahko rešile težke situacije označene z resnimi diagnozami obolenj. Tekom 5. Simpozijev smo lahko registrirali konstantno rast udeležencev; v Assiziju nas je obiskalo več kot 550 oseb!

Ob koncu leta 2012 smo občutili nujno potrebo po radikalni spremembi. Društvo ALBA je tako zaključilo z 9 letnim ciklom delovanja, kar je omogočilo nastanek  dveh novih  društvom. Eno je “Formazione Professionale sulle 5 Leggi Biologiche” ki ima namen formiranja strokovnjakov. Drugo pa je društvo “Associazione Salute Attiva Onlus” ki se porodi na podlagi potrebe po informiranju in podpori državljanov, ki želijo udejaniti svojo pravico do informiranosti in proste izbire za zdravje.

Ustanovitev strokovne Šole 5LB italija

V letu 2012 sem po izkušnji z dvoletnim izobraževalnim programom uvidel kompleksnost občutljivost tega znanja,če ga želimo korektno uporabljati. Zaradi tega je skupina strokovnjkov: Mark Pfister, Natale Petti, Giancarlo Marisaldi in Nadia Bechelli ustanovila Šolo za strokovno usposabljanje 5LB in je postala članica Evropskega izobraževalnega inštituta Jean Monnet.

Ustanovljen je bil izobraževalni program , ki obsega 400ur na leto. Ta program ponuja vedno bolj zaokroženo izobraževanje. Prvi letnik je odprt vsem in ponuja osnovna znanja kot je embriologija, anatomija in fiziologija ter poglobljeno znanje o 5LB. Od 2. Letnika dalje pa je izobraževanje namenjeno samostojno delujočim strokovnjakom iz področja zdravja, ki nameravajo uporabljati to znanje na znastven način v skladu z vestjo v svoji profesiji.

Ustanovitev strokovne Šole 5LB lnternational

V letu 2014 se Mark Pfister odloči za razširiti izobraževalno dejavnost 5LB tudi na mednarodno raven s pomočjo aktivnih predavateljev iz njihovih držav. V letu 2015 se prične prvi osnovni seminar on-line v španščini in od 2017 je rodoviten tudi 1. Letnik. Od 2018 dalje se bo izobraževanje odprlo na Portugalskem, v Nemčiji in Sloveniji; od 2019 naprej pa je predvideno tudi v Albaniji, Franciji in Angliji.